Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

Barnas Plattform (BP) ble etablert i 2007 med utprøvinger og evalueringer av hverdagsverktøy blant familier med barn i Norge. Målet er å bidra til at barn vokser opp med en god psykisk helse gjennom å gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse. Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre. Det vektlegges hvordan fremme psykisk helse, glede og mestring blant barn og foreldre, samt hvilke betingelser som er nødvendige for å gi trygghet og skape en best mulig utvikling for barna. Hverdagsverktøyet i BP fokuserer på å fremme kompetanse, samt bygge og konsolidere styrker i den sosio-emosjonelle kompetansen hos både barn og foreldre. Barndom og unge år regnes for å utgjøre en særlig viktig periode for å bygge psykiske, sosiale og andre helsemessige ressurser som kan bidra til en mest mulig positiv tilpasning til omgivelsene – både her og nå, og for livet som kommer. Positive opplevelser skaper et grunnlag for å mestre utfordringer på senere utviklingstrinn og bidrar til utvikling av varige personlige ressurser.

Det faglige og vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for BP bygger på tre fagområder: Les mer.

2022 – Forskningsrapport fra universitetet i Sørøst-Norge: Evaluering av bruk av nettkurset fra Barnas Plattform i Brønnøy Kommune

Samlet sett er funnene fra studiene i Brønnøy kommune sammenfallende med funnen fra de 200 foreldrene som ble intervjuet i 2017 og 2018. Dette er fremstilt i artikkelen til Tidsskrift for psykisk helsearbeid (in review). Resultatene er sammenhengende og er de samme gjennom en periode på nesten fem år fra 2017 til 2022. Det siste er meget interessant og viktig når andre kommuner og/eller andre aktører skulle ønske å benytte verktøyene fra Barnas Plattform. Verktøyene har den ønskede effekt basert i å gi foreldre konkrete verktøy som er lett å bruke i arbeidet med å utvikle og styrke barns psykiske helse som kan ha stor betydning i barnets videre utvikling. Programmet som Barnas Plattform tilbyr, er enkelt å bruke og kan gjennomføres digitalt i litt over en time. Dette er funn som holdes frem i de nevnte studier og som kan legges til grunn når offentlige og frivillige organisasjoner vurderer om Barna Plattform kan være aktuelt å benytte.    
Les mer.

2020 – Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

2018 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

2018 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo

2017 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Finnmark      

2017 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør  

2016 – Studie om brukertilfredshet: 82 familier har registrert egne praksiserfaringer

2015 – Studie i samarbeid med Helsesykepleiertjenesten i Frogn Kommune

2013 – Studie i samarbeid med Adopsjonsforum

2013 – Faglig og vitenskapelig grunnlag om Barnas Plattform

Det faglige og vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.